Hüdayi İlahiyat Halkaları Kitap

KİTAP TANITIMI-2 “İBN SİNA”

tarafından yazılmıştır İlahiyat Halkalari

İbn Sina

İslam Medeniyeti içerisinde üretilmiş olan felsefenin tartışmasız en önemli figürlerinden birisi İbn Sina’dır. Bu büyük filozof ardında son derece sistematik, tutarlı ve bütünlük arz eden bir felsefe külliyatı bırakmıştır. İbn Sina içinde var olduğu İslam felsefesinin tümü açısından belirleyici bir figür olmuş, tercüme hareketleri yoluyla tevarüs etmiş olduğu antik felsefe ve bizzat kendisinin bir parçası olduğu İslam felsefesinin tümünü incelemiş ve günümüzde İbn Sina külliyatı olarak isimlendirilen kendine has felsefeyi inşa etmiştir. İbn Sina hem İslam Felsefesi’nde kendisinden önce gelen ve sonra gelenler için belirleyici bir nokta olmuş, hem de Ortaçağ Batı Felsefesi’ni derinden etkilemiştir.

        Bu büyük filozof hakkında bu güne kadar birçok eser kaleme alınmıştır. Ömer Mahir Alper’in İbn Sina hakkında kaleme almış olduğu İSAM yayınlarından çıkan eser Türkçe literatürde İbn Sina hakkında yazılmış, onun hayatı eserleri ve felsefesini özet biçimde sunan önemli tanıtıcı kaynaklardan biridir. Alper’in eseri İbn Sina’nın hayatı – eserleri, felsefesi ve etkileri olmak üzere  üç ana başlığa ayrılarak bu büyük filozofu okuyucusuna tanıtır. Eser İslam felsefesiyle veya İbn Sina’yla her seviyeden ilgili için temel bilgileri anlaşılır ve bütüncül bir şekilde sunan temel bir kaynak işlevi görür. Eserin zengin kaynakçası ileri seviye ilgililer için yönlendirici bir özelliğe sahiptir.

Eserin ilk bölümünde İbn Sina’nın hayatı ve eserleri tanıtılır. İkinci bölümde İbn Sina’nın felsefesi kendi sistemine uygun bir biçimde bölümlendirilerek ve O’nun geniş külliyatının bütünlük içerisinde anlaşılmasına yardımcı olacak şekilde sunulur. Son bölümde ise İbn Sina’nın felsefe ve bilim tarihindeki önemi İslam dünyasına etkileri ve Batı dünyasına etkileri olarak iki alt bölümde ele alınır.

Eserin ilk bölümünde İbn Sina’nın hayatı ve eserleri tanıtılır. İkinci bölümde İbn Sina’nın felsefesi kendi sistemine uygun bir biçimde bölümlendirilerek ve O’nun geniş külliyatının bütünlük içerisinde anlaşılmasına yardımcı olacak şekilde sunulur. Son bölümde ise İbn Sina’nın felsefe ve bilim tarihindeki önemi İslam dünyasına etkileri ve Batı dünyasına etkileri olarak iki alt bölümde ele alınır.

Alper’in bu eseriyle ilgili vurgulanması gereken iki özellik ön plana çıkar. İlk olarak bu eser İbn Sina’nın hayatı hakkında ileri sürülen birçok tartışmaya rağmen onun yaşamı hakkında güvenilir ve kaynağına ulaşılması mümkün bilgileri içerir. Bir diğer nokta ise İbn Sina’nın ve eserlerinin uzun yıllar gerek batı dünyasında gerek İslam dünyasında sürmüş olan etkilerine bu eserde yer verilmiş olmasıdır.

Yazar Hakkında

İlahiyat Halkalari